3000 rpm bilen 1500 aýlaw aralygyndaky generatoryň arasynda näme tapawut bar?

Kesgitleme boýunça öndürýän toplum, içki ýanýan hereketlendirijiniň we elektrik generatorynyň utgaşmasydyr.

Iň ýaýran hereketlendirijiler şol Dizel weBenzin hereketlendirijileri1500 aýlaw ýa-da 3000 aýlaw bilen, minutda öwrülişik diýmekdir.(Motoryň tizligi 1500-den pes bolup biler).

Tehniki taýdan eýýäm jogap berdik: bir hereketlendiriji bir minutda 3000 aýlawy ýerine ýetirýär, beýlekisi şol minutda 1500 ýa-da ýarym işleýär.Başga bir söz bilen aýdylanda, eger tizlik ölçeg enjamy biriniň beýlekisine öwrülýän sanyny ölçese, degişlilikde 2 rewolýusiýa we 3 wersiýa alarys.

Bu tapawut, generator satyn alanyňyzda we ulananyňyzda belli netijelere getirýär:

Ömrüň dowamlylygy

3000 aýlawly hereketlendirijiniň hereketlendirijisi 1500 aýlawdan has pes garaşýar.Munuň sebäbiniň dartyş tapawudy bilen baglanyşykly.Üçünji dişli sagatda 80 km / sag tizlik bilen hereket edýän we bäşinji dişli sagatda 80 km tizlik bilen hereket edýän awtoulag hakda pikir ediň, ikisem şol bir tizlige ýetýär, ýöne başga mehaniki stres bilen.

Sanlary bermek islesek, dizel hereketlendirijisi 3000 rpm bolan 2500 sagada ýeten generatoryň bölekleýin ýa-da umumy gözden geçirilmegine mätäç bolup biljekdigini aýdyp bileris, dizel dwigateli üçin 1500 rpm 10.000 sagat işden soň zerur bolup biler.(Görkeziji bahalar).

Işleýiş çäkleri

Käbirleri 3 sagat, has köp 4 sagat ýa-da 6 sagat üznüksiz işlemek diýýärler.

3000 rev / min hereketlendirijiniň işleýiş wagtynyň çägi bar, adatça birnäçe sagat işlänsoň, sowamagyna we derejelerini barlamaga mümkinçilik berer.Bu, h24 ulanmak gadagan edilendigini aňlatmaýar, ýöne üznüksiz ulanmak ýerlikli däl.Dizel dwigateli üçin uzak wagtlap köp mukdarda aýlaw ideal däl.

Agram we ölçegler

Deň güýji bolan 3000 aýlawly hereketlendirijiniň bahasy 1500 rpm-den has kiçi ölçegleri we agramy bar, sebäbi bahalandyrylan güýje ýetmek üçin dürli tehniki aýratynlyklary bar.Adatça bular howa bilen sowadylan mono we iki silindrli hereketlendirijilerdir.

Işlemek üçin çykdajylar

3000 rpm hereketlendirijiniň bahasy has pes we şonuň üçin generatoryň bahasy hem, hatda işleýiş gymmaty hem başga: adatça stresde işleýän hereketlendiriji wagtyň geçmegi bilen şowsuzlyklaryň sanyny we tehniki hyzmatyny ortaça ýokary hasaplaýar.

Gykylyk

3000 rpm-de hereketlendiriji generatoryň sesi adatça has ýokarydyr, hatda 1500 rpm hereketlendirijisi bolan öz doganynyňky ýaly akustiki basyş bolanda-da, 3000 rpm hereketlendirijide ses ýygylygy has bizar edýär.


Iş wagty: 28-2023-nji fewral

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň