Kepillik we tehniki hyzmat

Biz dabaraly wada berýäris:

Jenerator toplumyňyz nirede bolsa, dünýädäki hyzmatdaşlarymyz size hünär, çalt, tehniki maslahat we hyzmatlar berip bilerler.Operasiýa gollanmasyna laýyklykda dogry işlemek, operatorlar hem generatoryň uzak işlemegi we uzak işlemegi üçin ähli bölekleri yzygiderli gözden geçirmeli, sazlamaly we arassalamaly.Mundan başga-da, yzygiderli abatlamak we bejermek ähli bölekleriň ir ýyrtylmagynyň we könelmeginiň öňüni almak üçin peýdalydyr.

Bellik:

Çalt geýilýän bölekler, çalt sarp edýän bölekler we adam tarapyndan döredilen nädogry amallar, seresapsyz hyzmat etmek we işlemek we tehniki hyzmat görkezmelerine laýyk gelmezlik sebäpli ýüze çykýan islendik ýalňyşlyklar kepilligimizde ýok.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň