Kompaniýa habarlary

 • HONGFU POWER sizi 133-nji kanton ýarmarkasyna çagyrýar

  HONGFU POWER sizi 133-nji kanton ýarmarkasyna çagyrýar

  Kanton ýarmarka stendimize hoşniýetli gezelenç edeniňizi mähirli garşylaýarys, ýarmarka wagtynda uly mahabat bereris.Stendiň belgisi: 17.1D25-26-Fujian New Hongfu Motor Co., Ltd Sene: 15-nji aprelden 19-njy aprel aralygynda Hongfu Power önümlerine dizel generator toplumlary, tebigy gaz generatorlary we elektrik meňzeşligi ...
  Koprak oka
 • Jeneratorlaryň işleýşi, aýratynlyklary we amaly programmalary

  Jeneratorlaryň işleýşi, aýratynlyklary we amaly programmalary

  Elektrik generatorlary nähili işleýär?Elektrik generatory, batareýalarda saklanyp bilinýän ýa-da öýlere, dükanlara, ofislere we ş.m. gönüden-göni üpjün edilip bilinýän elektrik energiýasyny öndürmek üçin ulanylýan enjamdyr. Elektrik generatorlary elektromagnit induksiýa prinsipinde işleýär.Geçiriji rulon (a ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlary: Satyn almazdan ozal näme bilmeli

  Dizel generatorlary: Satyn almazdan ozal näme bilmeli

  Dizel generatory näme?Dizel generatory, elektrik generatory bilen bilelikde dizel hereketlendirijisini ulanyp, elektrik energiýasy öndürmek üçin ulanylýar.Elektrik togy kesilen ýa-da elektrik seti bilen baglanyşygy bolmadyk ýerlerde dizel generatory gyssagly elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanylyp bilner.Senagat ...
  Koprak oka
 • Dizel generatoryny satyn almak boýunça gollanma

  Dizel generatoryny satyn almak boýunça gollanma

  Degişli dizel generatoryny nädip satyn almaly?ilki bilen dürli görnüşli dizel generatorlary barada ýeterlik maglumat bolmaly.Bu maglumatlaryň käbiri, ulanylyşy taýdan dizel generatorlarynyň görnüşleri bilen baglanyşykly.Esasan senagat we öý generatorlary ge ...
  Koprak oka
 • Ekstremal howa şertlerinde “Generator” toplumlaryny nädip gurmaly.Şeýlelik bilen iň amatly öndürijiligi hödürlemegini dowam etdirýär

  Ekstremal howa şertlerinde “Generator” toplumlaryny nädip gurmaly.Şeýlelik bilen iň amatly öndürijiligi hödürlemegini dowam etdirýär

  Örän howa şertleriniň öňünde goýlan generatoryň ýaşaýyş ukyplylygyny öwrenmekde dört esasy kesgitleýji faktor bar: • Temperatura • Çyglylyk • Atmosfera basyşy Howanyň hili: Bu kislorodyň konsentrasiýasy, togtadylan bölejikler, duzlulyk we dürli faktorlara baglydyr. ..
  Koprak oka
 • Birden garaşylmadyk elektrik meselesi ýüze çyksa näme bolar diýip pikir edýärsiňiz?

  Birden garaşylmadyk elektrik meselesi ýüze çyksa näme bolar diýip pikir edýärsiňiz?

  Häkimiýetler bu ýagdaýlaryň şäherlerde ýüze çykmajakdygyny gözleseler-de, elmydama garaşylmadyk waka, tehniki ýa-da adam şowsuzlygy, ýangyn, meteorit, ýerüsti ýerler, islendik zat bolup biler;we hemme zatdan öň taýyn bolmak has gowudyr....
  Koprak oka
 • Genset sowuk howada işleýän mahaly haýsy faktorlara üns bermeli?

  Genset sowuk howada işleýän mahaly haýsy faktorlara üns bermeli?

  Dizel generatorynyň dürli howa şertlerinde işleýänlerinde üýtgeşik boljakdygyny pikir edip gördüňizmi?Sowuk temperaturany başdan geçirjek ýerde dizel generator toplumlary gurlanda, täsir edip biljek birnäçe faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlarynyň güýjüniň azalmagyna täsir edýän aýratyn faktorlar haýsylar?

  Dizel generatorlarynyň güýjüniň azalmagyna täsir edýän aýratyn faktorlar haýsylar?

  Dizel generatorlarynyň gündelik işinde, temperatura adaty bolmadyk ýagdaýynda, ýylylyk netijeliligi standartlara laýyk gelmeýär we ýanýan garyndynyň emele gelmegi esassyz, bu dizel generatorlarynyň işleýiş güýjüne çynlakaý täsir eder.Olaryň arasynda, iş temperaturasy ...
  Koprak oka
 • Garaşýan generatorlaryň işleýşi we näme üçin her bir işiň birine mätäçligi

  Garaşma generatorlary elektrik togunyň kesilmegi, tupan we beýleki faktorlar sebäpli halas ediji.Söwda merkezleriniň, hassahanalaryň, banklaryň we kärhanalaryň köpüsi gije-gündiziň dowamynda üznüksiz elektrik üpjünçiligini talap edýär.Ordinaryönekeý generator bilen garaşma generatorynyň arasyndaky esasy tapawut, garaşma ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň maşyna tehniki hyzmaty bolmazdan nähili täsiri bar ..

  Ümsüm dizel generatoryna tehniki hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek, sessiz dizel generatorynyň kadaly işlemegi, sessiz dizel generatorynyň näsazlygy, uzak ömri, dizel generatorynyň dogry tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty bu uly gatnaşyga eýe.1. Sowuklama ulgamy ...
  Koprak oka
 • Dizel generatoryna maýa goýmagyň 5 sebäbi

  Köp ýyl bäri dizel generatorlary söwda we ýaşaýyş zerurlyklary üçin ulanylýar.Diňe täjirçilik pudagy barada aýtsak, köp ugurda diýseň möhüm rol oýnaýarlar.Medisina pudagy bolsun, azyk senagaty bolsun, hatda moda pudagy bolsun, olaryň ulanylyşy hemmelere mälim ...
  Koprak oka
 • Jeneratoryň böleklerini arassalamagyň usullary haýsylar?

  1. stag tegmillerini arassalamak Bölekleriň üstündäki ýag tegmili galyň bolanda, ilki bilen gyrmaly.Ikinji el generatoryny kärendesine arassalamak usuly, köplenç bölekleriň ýüzüni ýagly arassalamak, köplenç ulanylýan arassalaýjy suwuklyklara aşgar arassalaýjy suwuklyk we sintetiki det ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň